Tin nổi bật

Image

Tánh Linh 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác dân tộc.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đã tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu (ĐBDTTS) số nâng cao trình độ học vấn, tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn, tạo việc làm, vì vậy nhiều hộ gia đình đã có mức sống về vật chất được cải thiện, đời sống về tinh thần được nâng lên; ĐBDTTS yên tâm trong cuộc sống, ý thức về quyền và nghĩa vụ của người dân.